Pokyny pro snoubence

PŘÍJEZD A PARKOVÁNÍ

Příjezd od Plzně :

obec Šťáhlavy - výjezd směr Rokycany - těsně za mostem odbočit vpravo na místní komunikaci - průjezd lesem - po 1 km minete vlevo hájovnu - po 100 m odbočka vpravo - po 200 m vjezd do areálu zámku Kozel - zde dle instrukcí správce parkoviště

Příjezd od Rokycan :

obec Šťáhlavy - těsně před mostem odbočit vlevo na místní komunikaci - průjezd lesem - po 1 km minete vlevo hájovnu - po 100 m odbočka vpravo - po 200 m vjezd do areálu zámku Kozel - zde dle instrukcí správce parkoviště

PŘÍPRAVA NA OBŘAD

Na místo obřadu se dostavte 15 minut před sjednaným začátkem. Na pokyn matrikáře se snoubenci, svědkové, družičky, družbové a rodiče obou snoubenců odeberou bočním vchodem do sakristie, kde se provede kontrola dokladů, a poté budou seznámeni s průběhem vlastního obřadu. Ostatní svatební hosté se budou řídit pokyny ceremoniáře.

Vjezd dětských kočárků, vstup psů, koček a jiných zvířat je do kaple a na obřadní místo v interiéru zakázán, rovněž tak pohazování konfet, rýže a okvětních lístků po novomanželech.

UZAVŘENÍ SŇATKU NA ZÁMKU KOZEL

BLIŽŠÍ INFORMACE:

SPRÁVA ZÁMKU KOZEL,
332 03 Šťáhlavy 67
TEL: +420 377 969 040, +420 775 054 243
E – mail: karez.katerina@npu.cz

CIVILNÍ SŇATEK

Oba snoubenci se dostaví na obecní úřad ve Šťáhlavech nejpozději 14 dnů (cizinci 1 měsíc) před sňatkem a předloží vyplněný dotazník k uzavření manželství (obdrží od správy zámku Kozel), a tyto doklady:

OBČANÉ ČR

Platný občanský průkaz                                                                                   

Doklad o státním občanství 

Výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a o osobním stavu

Rodný list

Rozvedení rozsudek o rozvodu předchozího manželství s razítkem nabytí právní moci, případně pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství

Ovdovělí úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera

Mají-li snoubenci spolu dítě, jeho rodný list                                                                

CIZINCI

Platný průkaz totožnosti

Doklad o státním občanství 

Rodný list

Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, pokud ho stát vydává (má platnost 6 měsíců), pokud ho stát nevydává, potvrzení o tomto

Výpis z informačního systému o osobním stavu a místu trvalého pobytu, je-li cizím státem vydáváno (pokud není uvedeno v dokladu o právní způsobilosti)

Rozsudek o rozvodu předchozího manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství rozvedený, s razítkem o nabytí právní moci nebo pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství

Ovdovělí úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera                                                             

Před uzavřením manželství předloží cizinci potvrzení vydané Policií ČR o oprávněnosti pobytu na území ČR. To neplatí, jde-li o občana Evropské unie. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší sedmi pracovních dnů.

Pokud je cizinec občanem země, se kterou má ČR podepsanou dohodu, budou tyto doklady pouze přeloženy do českého jazyka tlumočníkem registrovaným u Krajského soudu. Pokud je cizinec občanem země, se kterou ČR dohodu podepsanou nemá, musí být všechny doklady legalizovány a pak rovněž přeloženy do českého jazyka tlumočníkem registrovaným u Krajského soudu.

Bližší informace podle jednotlivých států podá matriční úřad ve Šťáhlavech.

Rodné listy a doklady, které se přikládají k dotazníku o uzavření manželství, budou vráceny spolu s oddacím listem do 14-ti dnů po uzavření sňatku. Snoubenci jsou povinni do 15- ti pracovních dnů po obdržení oddacího listu zažádat o nový občanský průkaz.

Při sňatku budou snoubencům podle zákona o občanských průkazech odstřiženy rohy občanských průkazů, ve kterých je uveden osobní stav. Tyto průkazy jsou platné pouze v ČR a nelze na ně vycestovat do zahraničí. Pokud tedy snoubenci cestují do zahraničí ihned po svatbě, musí si předem zajistit platné cestovní pasy.

CÍRKEVNÍ SŇATEK

Při uzavírání církevního sňatku se snoubenci dostaví na matriční úřad ve Šťáhlavech, kde vyplní žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku a předloží doklady stejné, jako při uzavírání sňatku civilního. Matriční úřad po kontrole všech dokladů vydá osvědčení, že snoubenci splnili všechny podmínky pro uzavření církevního sňatku, které má platnost 6 měsíců. Toto osvědčení předloží snoubenci duchovnímu.

BLIŽŠÍ INFORMACE:

OÚ ŠŤÁHLAVY - p. FREMROVÁ
MASARYKOVA 169
332 03 ŠŤÁHLAVY
TEL: +420 377 969 079
E-mail: matrika@stahlavy.cz

ÚŘEDNÍ HODINY: 

pondělí, středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hod.